S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné Podmienky
Obchodné podmienky www.crownshop.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti:

REMARK trade s.r.o. so sídlom SNP 930 / 7, Šaľa 927 01, Slovenská republika

IČO: 47661313.  Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48397/T, 

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese:  https://www.crownshop.sk

 

ďalej > uvedený ako “sprostredkovateľ”

 

a dodávateľskej spoločnosti:

Kokiska s.r.o.

zastúpenej konateľom: Jakub Kokštein

so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika

Identifikačné číslo: 02509016

zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C

 

ďalej > uvedený ako “dodávateľ = predávajúci”

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode  https://www.crownshop.sk  ktorého prevádzkovateľom je sprostredkovateľ. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi sprostredkovateľom, dodávateľom a jej obchodnými partnermi (ďalej len „spotrebiteľ = kupujúci")

1.2   Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3   Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 
 • Zákon č. 40/1964 Zb.  občiansky zákonník v platnom znení
 • Zákon č. 22/ 2004 Z.z. o elektronickom obchode  v platnom znení
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1.4   Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.5   Dodávateľ je platiteľom DPH.

 

2.VYMEDZENIE POJMOV

2.1   Kúpna zmluva – zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

2.2   Sprostredkovateľ – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2.3    Dodávateľ - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2.4    Kupujúci - zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je: 

 • fyzická osoba (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • právnická osoba (podnikateľ) – osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2.4    Alternatívne riešenie sporov – postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

2.5    Webové rozhranie – nákup uskutočnený prostredníctvom webovej stránky: www.crownshop.sk

 

3.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1   Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.CROWNshop.sk  kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.2   Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

3.3   Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené všetky dostupné informácie o daných produktoch. V prípade fotografií je vždy nutné do istej miery brať do úvahy, že sú fotografie ilustratívne, farby sú vnímané veľmi individuálne. Zobrazenie farieb sa obmieňa podľa použitého počítačového hardvéru. Farebné  odlíšenie medzi zobrazením na obrazovke a reálnym produktom je preto nevyhnutné. Z toho dôvodu je kupujúci povinný si starostlivo preštudovať aj popis produktu a v prípade neistoty nás kontaktovať pre upresnenie detailu produktu.

3.4    Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci „vloží" do elektronického nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a
 • fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi  (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu)

3.5    Pred zaslaním objednávky sprostredkovateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú sprostredkovateľom považované za správne. Sprostredkovateľ nezodpovedá za možné problémy vzniknuté nesprávnym zadaním informácií v objednávke.

3.6    Sprostredkovateľ kupujúcemu elektronicky potvrdí zaradenie objednávky do systému, bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje elektronickú verziu obchodných podmienok platnú vo chvíli uskutočnenia objednávky. Potvrdenie je zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci v objednávke uviedol.

3.7    Kupujúci je následne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky, a to na elektronickú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Túto e-mailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbalosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu alebo nefunkčnú adresu.

3.8     Po odoslaní objednávky kupujúci už k objednávke nemá editovateľný prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať so sprostredkovateľom.

Zmeny v objednávke prípadne jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na  e-mailovej adrese:  info.crownshop.sk@gmail.com

3.9    Zákazník sa podľa vlastného uváženia môže pred nákupom registrovať, čím získa prístup do užívateľského profilu. Tu má zákazník prístup k histórii objednávok a reklamácií, tiež si tu môže stiahnuť svoje faktúry a opravné daňové doklady.

3.10    Sprostredkovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

3.11    Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
 • cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila.

3.12    V prípade, že kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny zaplatil, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet.

3.13    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

3.14    Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

 

4.CENA TOVAROV A SLUŽIEB

4.1    Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ceny tovaru sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne dojednaných podmienok.

4.2    Zlacnený tovar, výpredajové kusy alebo tovar v akcii je vždy viditeľne označený. Podľa zákona je pri produkte vždy viditeľná pôvodná cena, cena po zľave, výška zľavy a doba platnosti akcie. Tento tovar je možný odobrať iba v množstve 5 ks na objednávku. Pre vyššie odbery už nie je akčná cena platná. Akčnú cenu pre vyšší odber môže potvrdiť iba dodatočne predávajúci po individuálnej dohode.

4.3    Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru (záložka „Cenník poštovného"), ktoré sú platné iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4.4    Sprostredkovateľ a dodávateľ je oprávnený v prípade objednávky obsahujúcej množstvo vyššie ako je obvyklé pre bežnú domácu potrebu stanoviť individuálnu cenu poštovného, upraviť dodacie podmienky príp. dobu dodania. V niektorých prípadoch je predávajúci oprávnený vyžadovať úhradu celej čiastky pred záväznou rezerváciou tovaru.

4.5    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté sprostredkovateľom kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, z internetovej stránky predajcu alebo z propagačných materiálov.

4.6    Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, a to vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné sprostredkovateľom jednostranne meniť.

4.7    Sprostredkovateľ má právo od kupujúceho požadovať zálohu na tovar v čiastočnej aj plnej výške či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 

5.PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1    Cenu objednávky podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho – číslo účtu: SK81 1111 0000 0000 0012 7238 8007 vedený v spoločnosti UniCredit Bank a.s.,
 • platbou na faktúru, po vopred predchádzajúcej dohode.

5.2    Pri bezhotovostnej platbe expeduje predávajúci tovar ihneď po prijatí platby na účet.

5.3    Splatnosť v prípade platby na faktúru je 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný uhradiť čiastku tak, aby bola v deň splatnosti faktúry už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa kupujúci ocitne v omeškaní. Ak platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, má predávajúci právo vymáhať od kupujúceho pokutu 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

O platbu na faktúru je dôležité požiadať a predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu.

5.4    V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.5   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ak tak neučiní, príp. sa dopustí inej chyby počas bezhotovostnej platby, predávajúci nezodpovedá za predĺženie doby dodania. Kupujúci je povinný o tejto chybe predávajúceho bezodkladne informovať na e-mailovú adresu:  info.crownshop.sk@gmail.com

5.6   Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak to nebolo dohodnuté inak.

5.7   Sprostredkovateľ vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru a pošle ju v elektronickej podobe na adresu kupujúceho.

5.8   Dodanie tovaru do iného členského štátu je považované za oslobodené plnenie s nárokom na odpočet v prípade, že je kupujúci v inom členskom štáte EÚ registrovaný k DPH (tzn. bolo mu pridelené DIČ). Pre účel uplatnenia oslobodenia od dane je predávajúci povinný skontrolovať platnosť DIČ svojho zákazníka. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie DIČ a má záujem fakturovať bez DPH, predávajúci tak učiní iba na základe osvedčenia o registrácii k DPH, ktoré kupujúci oskenuje a zašle na adresu:  info.crownshop.sk@gmail.com info@crownshop.sk

 

6.DODACIE PODMIENKY

6.1   V súčasnej dobe dodávateľ poskytuje nasledujúce možnosti doručenia: 

 • Slovenská pošta - Balík na adresu/na poštu - služba určená pre balíky s hmotnosťou do 30 kg, ktorých dĺžka zároveň nepresiahne 200 cm a kruhový obvod balíka neprekročí limit 300 cm (kruhový obvod = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka),
 • Slovenská pošta - Expres balík na adresu/na poštu - služba určená pre balíky s hmotnosťou do 50 kg, ktorých dĺžka zároveň nepresiahne 200 cm a kruhový obvod balíka neprekročí limit 300 cm (kruhový obvod = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka),
 • Toptrans - spoločnosťou Toptrans zasiela predávajúci všetky zásielky, ktoré nevyhovujú vyššie uvedeným podmienkam Slovenskej pošty, jedná sa o nadrozmerné balíky, pri ktorých je možná jedine platba vopred.

6.2   Dodávateľ a sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť v objednávke prepravcu, ak to povaha objednaného produktu vyžaduje. O zmenách je kupujúci včas informovaný.

6.3   Aktuálny cenník dopravy je k dispozícii v záložke: Cenník poštovného

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho .

6.4   Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru.

6.5   Spoločne s emailom o expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaný aj daňový doklad – faktúra.

6.6   Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.

6.7   Pri dodaní je kupujúci povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, a potom zistí, že je poškodený aj tovar, je nutné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu.

6.8   V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Dodávateľ a sprostredkovateľ má nárok na zmenu dopravcu v objednávke na základe súhlasu kupujúceho.

6.9   Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

7.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1   Ak je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods.1 Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

7.2   Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronický formulár ,ktorý je dostupný na webových stránkach sprostredkovateľa. Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončení objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo elektronického formulára na odstúpenie, je sprostredkovateľ povinný mu ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť potvrdenie.

7.3   Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia vrátiť tovar späť na adresu expedičného skladu dodávateľa. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Adresa Expedičného skladu dodávateľa:  

Kokiska s.r.o.

Průmyslová zóna II Ostrov Panattoni North Park

Dolní Žďár 104

36301 Ostrov

Česká republika 

7.4   Kupujúci má povinnosť tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a na vonkajší kartón uviesť číslo objednávky a názov webovej stránky www.CROWNshop.sk, kde bol tovar objednaný spoločne s informáciou, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Tovar nikdy neposielať na dobierku, lebo nebude zásielka prevzatá. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpenej veci. Napriek tomu má sprostredkovateľ a dodávateľ právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a následne započítané kupujúcemu s čiastkou za vrátený tovar.

Upozornenie:   ! Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté !

7.5   Náklady spojené s vrátením tovaru dodávateľovi nesie kupujúci, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou. Dodávateľ nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka dodávateľ.

7.6   Dodávateľ = predávajúci je povinný prevziať tovar späť a spotrebiteľovi = kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar) podľa § 9 ods.1 v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu všetky platby bez zbytočného odkladu, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Dodávateľ sumu vráti bezhotovostne na bankový účet určený spotrebiteľom. 

Celá platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr, teda ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť mu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

7.7   V rámci zákonnej lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je kupujúci oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 • a) Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102 / 2014 Z.z. spotrebiteľ = kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 
 • b) Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písmeno  h)
 • c) Keď vrátený tovar, ktorý bol predmetom spotrebiteľskej zmluvy je použitý a poškodený, alebo neúplný, pričom predávajúci po tom, čo si splnil povinnosť vyplývajúcu mu z predmetného ustanovenia (t. j. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho na základe zmluvy prijal) má právo uplatniť si nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu vyplývajúci mu z ustanovenia § 10 ods. 4 zákona u spotrebiteľa a v prípade, že by spotrebiteľ nereagoval na výzvu predávajúceho a nevrátil by mu sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, má predávajúci právo domáhať sa svojho práva na vecne a miestne príslušnom súde.

7.8    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

7.9   Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) o predaji tovaru alebo poskytovaní služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • d) o dodávke tovaru, ktorá bolo upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • e) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
 • i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

7.10    Od kúpnej zmluvy tiež nie je možné odstúpiť v prípade, že bol tovar zakúpený pre podnikateľské účely – v objednávke teda zákazník uviedol IČ alebo DIČ.

7.11    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.12    Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

8.REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1   Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od zistenia vady; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú v celom rozsahu. Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi považované za nepodstatné porušenie zmluvy.

 

8.2  Záruka

 • a)   Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 • b)   Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jej obvyklým používaním, mechanické poškodenie apod. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záručným listom je daňový doklad – faktúra.
 • c)   Kupujúcemu podnikateľovi je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru.
 • d)   Predávajúci neposkytuje kupujúcim pozáručný servis.
 • e)   Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • f)   Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

8.3  Postup a vybavenie reklamácie

 • a)   Pre každý reklamovaný tovar je nutné vyplniť: kontaktný formulár, kde uvediete číslo Vašej objednávky z faktúry.  Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru je každá reklamácia posudzovaná individuálne.
 • b)   Ihneď po podaní reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára dostane kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa učiní počas jeho reklamácie, vrátane záverečného vyrozumenia o vybavení reklamácie – buď o jej uznaní alebo vyriešení. Kupujúci má právo obrátiť sa elektronickou cestou na reklamačné oddelenie.
 • c)   Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • d)   Priebeh lehoty je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, apod.). Predávajúci je povinný si od kupujúceho vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 • e)   Reklamovaný tovar sa posiela až po výzve reklamačného oddelenia na adresu expedičného skladu dodávateľa:

Kokiska s.r.o. Průmyslová zóna II Ostrov Panattoni North Park, Dolní Žďár 104, 36301 Ostrov, Česká republika 

Dôležité:  Reklamovaný tovar nikdy neposielať na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté !

Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balení tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná.

V prípade technických problémov so zadaním reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu: info.crownshop.sk@gmail.com a info@crownshop.sk

 

9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1   Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcim v zmysle č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

10.ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných  informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť aj bez ukladania cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 11.ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1    V zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka sa v prípade mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov môže kupujúci obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, ktorá vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. 

V prípade medzinárodného mimosúdneho riešenia sporov sa môže kupujúci obrátiť na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Viac informácií na:  https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

11.2    Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava, internetová stránka http://esc-sr.sk/  je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Kupujúci na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností vo zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

Kontrolný orgán dozoru a dohľadu :

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49/A, Nitra 950 50

e-mail: nr@soi.sk

Telefón: 037 / 7720216

Fax:  037 / 7720024

12.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1   Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že sa vzťah riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pri zmluvných záväzkových vzťahoch (I).

12.2   Celý obsah webovej stránky sprostredkovateľa (fotografie, produktové texty aj design) je vo vlastníctve dodávateľa. Neoprávnené zverejnenie, teda zverejnenie niekým, kto nie je autorom diela alebo nemá ku zverejneniu príslušnú licenciu (povolenie), bude považované za porušenie autorských práv a bude riešené právnym oddelením spoločnosti. Nerozlišuje sa, či bolo autorské dielo zverejnené ku komerčným alebo nekomerčným účelom.

12.3   Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke:  www.crownshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich zároveň bezvýhradne prijíma.

12.4   Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň aj sprostredkovateľom si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu alebo doplnenie obchodných podmienok.

12.5   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 


Tieto Obchodné Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.augusta 2023

 

OTEyYzZlOG